เงื่อนไขการรับประกัน

  1. บริษัทฯ รับประกันสินค้าของบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่มีการซื้อสินค้าของบริษัทฯ
  2. บริษัทฯ บริการซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่โดยไม่คิดมูลค่า กับสินค้าของบริษัทฯ ที่จัดจำหน่ายโดยบริษัทฯ หรือตัวแทนผู้จัดจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ โดยถูกต้องเท่านั้น สำหรับในกรณีความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดจากกระบวนการผลิตของโรงงานผู้ผลิตโดยตรง หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานตามปกติตามที่บริษัทฯ กำหนดในคู่มือการใช้งานเท่านั้น และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานตามปกติตามที่กำหนดข้างต้น ก่อนการบริการซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ทุกครั้ง ซึ่งหากบริษัทฯ พบว่าความเสียหายที่เกิดขึ้น เกิดจากการใช้งานที่ผิดปกติ หรือการใช้งานที่ผิดประเภท บริษัทฯ มีสิทธิที่จะปฏิเสธการรับประกันการซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่โดยไม่คิดมูลค่า
  3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการรับประกัน กรณีบัตรรับประกันมีข้อความไม่สมบูรณ์หรือมีการแก้ไขหรือไม่ส่งบัตรรับประกันสินค้ากลับมายังบริษัทฯ ภายใน 15 วัน จากวันที่ได้ซื้อสินค้า
  4. หากบัตรรับประกันสูญหายทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ออกบัตรรับประกันให้ใหม่ และจะถือว่าเป็นการสิ้นสุดการรับประกันทันที
  5. การรับประกันนี้ไม่รวมถึงค่าขนส่ง ค่าเดินทาง และค่าบริการถึงสถานที่ใช้งานของลูกค้าและสินค้า บริษัทฯ มีสิทธิคิดค่าใช้จ่ายข้างต้น ตามอัตราที่บริษัทฯ กำหนด เนื่องด้วยค่าใช้จ่ายดังกล่าวมิได้รวมอยู่ในการรับประกันสินค้าของทางบริษัทฯ
  6. การรับประกันสินค้า จะไม่รวมถึงการชำรุดจากการใช้งานสินค้าผิดประเภท หรือความเสียหายที่เกิดจากการขนส่งสินค้า การละทิ้งสินค้าจนทำให้เกิดความเสียหาย อุบัติเหตุทุกประเภท ความประมาทเลินเล่อ การตกหล่นหรือการกระแทกของสินค้า การต่อสายไฟผิด การดัดแปลงแก้ไข การใช้ไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐาน การเก็บรักษา ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ เหตุสุดวิสัย ภัยจากการประท้วงหรือสถานการณ์ที่ผิดปกติ ลูกค้าจะต้องชำระค่าอะไหล่ และค่าบริการตามปกติ
  7. เมื่อนำสินค้าเข้ารับบริการตรวจเช็ค หรือซ่อมแซม ลูกค้าจะต้องแสดงบัตรรับประกันนี้ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการทุกครั้ง
  8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดใดๆ ที่ระบุไว้ในการรับประกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รายละเอียด และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
  9. การรับประกันนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับผิดชอบเฉพาะการบริการซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่สินค้าของ บริษัทฯ เท่านั้น โดยจะไม่รวมไปถึงความรับผิดใดๆ ต่อบุคคลภายนอกหรือทรัพย์สินอื่นใด ที่มิใช่สินค้าของบริษัทฯ

ประหยัดไฟ ปลอดภัย คุ้มค่า เลือกพัดลม

Scroll to Top

🔥โปรโมขั่นหน้าร้อน🔥

4 แถม 1
พัดลมไอเย็น 1,200 บาท/ตัว 4แถม1
พัดลมไอน้ำ 900 บาท/ตัว 4แถม1
พัดลมใบดำ 500 บาท/ตัว 4แถม1

ขนส่ง กทม 1,000 บาท
ปริมณฑล 1,500 บาท
*ราคาก่อน vat%*

บริการติดตั้ง- รื้อถอน (ฟรี!)
บริการปลั๊กสายไฟ (ฟรี!)
บริการติดตั้งล่วงหน้าก่อน 1 วัน (ฟรี!)

🔥ระยะเวลา 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567🔥
ระยะเวลา 1 พฤษภาคม 2567
ถึง 31 พฤษภาคม 2567